likes
comments
collection
share

使用APICloud AVM多端框架开发课程表功能

作者站长头像
站长
· 阅读数 22

一、效果展示

使用APICloud AVM多端框架开发课程表功能

使用APICloud AVM多端框架开发课程表功能

二、功能实现的思路

本项目基于APICloud的AVM多端框架编写,因此需要想办法去构造特定数据、然后再改变数据,本项目核心业务就是课程数据的处理,难点就是课表的添加。

使用APICloud AVM多端框架开发课程表功能

项目主要针对大学课表进行设计,课程很多地方存在不确定性,如课程周次数可能连续也可能不连续、上课时间可能1-2节也可能一整天、上课教室也可能不一样,因此课程的数据结构如下图。

使用APICloud AVM多端框架开发课程表功能

后端需要提供当前周、当前周课程数据、添加课程等接口,当然课程数据查询是比较复杂的,这里就不讲。前端主要是将课表信息显示在指定位置,数据比较简单。

1、课程列表页面

(1)当前周课程原始数据结构

使用APICloud AVM多端框架开发课程表功能

这个数据需要再重组,因为需要将课程摆放到指定位置,必须知道距离顶部距离以及自身高度。可以通过上课时间jie这个参数获取height,top。

 let data = [{
      'name': '大数据可视化技术',
      'room': '机房C414',
      'weekday': '3',
      'bg': '2',
      'jie': '3-4',
      'top': '140px',
      'height': '140px'
 }]

使用APICloud AVM多端框架开发课程表功能

横向分为8份,每份宽度12.5%,高度70px,默认可以显示13节课。课程背景默认有7种样式,星期对应的是left参数也有7种样式,上课节次对应top参数有12种样式具体css如下:

.bg-1 { background: linear-gradient(#facea8, #fe8979)}
.bg-2 { background: linear-gradient(#dfc3fe, #90c5fb)}
.bg-3 { background: linear-gradient(#9deef5, #68e1b5)}
.bg-4 { background: linear-gradient(#eeba93, #dd65c7)}
.bg-5 { background: linear-gradient(#e6f6c9, #68e1b5)}
.bg-6 { background: linear-gradient(#dfc3fe, #dd65c7)}
.bg-7 { background: linear-gradient(#c8e65f, #7abafb)}

.week-1 {left: 12.5%;}
.week-2 {left: 25%;}
.week-3 {left: 37.5%;}
.week-4 {left: 50%;}
.week-5 {left: 62.5%;}
.week-6 {left: 75%;}
.week-0 {left: 87.5%;}

每一门课程都是用绝对定位,宽度相同,根据上课时间决定高度、位置代码表示如下

<view class="course_list">
    <view v-for="(rs,key) in course_data" :key="key" :class="'course week-'+rs.weekday+' 
    bg-'+rs.bg" :style="'height:'+rs.height+';top:'+rs.top">
        <text class=" course-name">{{rs.name}}</text>
        <text class="course-room">{{rs.room}}</text>
    </view>
</view>

(2)当前周星期数据结构

使用APICloud AVM多端框架开发课程表功能

使用APICloud AVM多端框架开发课程表功能

获取当前周的时间代码如下

this.setDate(new Date());
    setDate(date) {
      let arr = [];
      let week = date.getDay() - 1;
      date = this.addDate(date, week * -1);
      this.currentFirstDate = new Date(date);
      for (var i = 0; i < 7; i++) {
        arr[i] = this.formatDate(i == 0 ? date : this.addDate(date, 1))
      }
      this.week_data = arr
      this.currentWeek()
    },
    addDate(date, n) {
      date.setDate(date.getDate() + n);
      return date;
    },
    formatDate(date) {
      let year = date.getFullYear();
      let month = (date.getMonth() + 1);
      let day = date.getDate();
      let week = ['周日', '周一', '周二', '周三', '周四', '周五', '周六'][date.getDay()];
      this.currentMonth = month;
      if (month < 10) { month = '0' + month; }
      if (day < 10) { day = '0' + day; }
      return { "week": week, "date": month + '/' + day, "active": false };
    },
    //当前星期
    currentWeek() {
      let date = new Date();
      let weekday = date.getDay();
      if (weekday == 1) {
        this.week_data[0].active = true
      } else if (weekday == 2) {
        this.week_data[1].active = true
      } else if (weekday == 3) {
        this.week_data[2].active = true
      } else if (weekday == 4) {
        this.week_data[3].active = true
      } else if (weekday == 5) {
        this.week_data[4].active = true
      } else if (weekday == 6) {
        this.week_data[5].active = true
      } else if (weekday == 0) {
        this.week_data[6].active = true
      }
    }

上一周以及下一周相应代码

    last() {
      if (this.week > 1) {
        this.week = this.week - 1
        this.setDate(this.addDate(this.currentFirstDate, -7));
      }
    },
    next() {
      if (this.week < 20) {
        this.week = this.week + 1
        this.setDate(this.addDate(this.currentFirstDate, 7));
      }
    },

2、课程添加页面

本项目主要针对大学课程进行设计,由于上课时间地点可能不规律,因此需要考虑周次、节次、星期、上课地点几个因素。为了方便用户快速添加课程,同一门课程可支持添加多个上课时间。页面业务逻辑只有周次选择、时间选择两个地方有点复杂因此将其拆分为两个组件<class-week></class-week> <class-time></class-time>

使用APICloud AVM多端框架开发课程表功能

课程的主要字段如下

name: '大学计算机',    //课程名称
room: '机房C411',    //上课教室
teacher: '李国海',    //任课教师
weekday: '0',      //星期
weeks: '1-9,11-20',   //上课周数
jie: '5-9',       //上课节次
bg:'1',         //课程颜色,系统提供7种颜色

大学的课程上课时间可能不规律上课周数也不一定是20周,周数大致分为单双周以及其他,周数的格式如下: 不规律的周次格式:1-9,11,13,15-20 1-20周单周的格式:1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 1-20周双周的格式:2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 1-20周的格式:1-20 但是这种数据格式对后端数据查询很不友好。

页面初始数据,默认1-24周全部选中。

使用APICloud AVM多端框架开发课程表功能

(1)单周choose(1),双周choose(2),全选choose(0)具体业务处理源代码如下:

choose(n) {
      for (let i in this.weeks) {
        this.weeks[i].on = false
      }
      if (n == 1) {
        if (this.choose == 1) {
          this.choose = 3
        } else {
          this.choose = 1
          for (let i = 0; i < this.weeks.length; i++) {
            if (this.weeks[i].week % 2 != 0) {
              this.weeks[i].on = true
            }
          }
        }

      } else if (n == 2) {
        if (this.choose == 2) {
          this.choose = 3
        } else {
          this.choose = 2
          for (let i = 0; i < this.weeks.length; i++) {
            if (this.weeks[i].week % 2 == 0) {
              this.weeks[i].on = true
            }
          }
        }
      } else if (n == 0) {
        if (this.choose == 0) {
          this.choose = 3
        } else {
          this.choose = 0
          for (let i in this.weeks) {
            this.weeks[i].on = true
          }
        }
      }
    }

(2)选择某一周的函数set_week(i) 源代码如下

set_week(i) {
      if (this.weeks[i].on == true) {
        this.weeks[i].on = false
      } else {
        this.weeks[i].on = true
      }
    }

(3)确定按钮get_weeks()源代码如下

get_weeks() {
      this.mask = false //影藏组件
      let arr = [];
      for (let i = 0; i < this.weeks.length; i++) {
        let on = this.weeks[i].on;
        if (on == true) {
          arr.push(this.weeks[i].week);
        }
      }

      let result = [];
      let tmp;
      while (tmp = arr.shift()) {
        if (result.length == 0) {
          result.push([tmp]);
          continue;
        }
        let e = result[result.length - 1];
        if (tmp == e[e.length - 1] + 1) {
          e.push(tmp);
        } else {
          result.push([tmp]);
        }
      }

      for (let i = 0; i < result.length; i++) {
        let res = result[i];
        if (res.length > 1) {
          result[i] = res[0] + '-' + res[res.length - 1];
        } else {
          result[i] = res[0] + ''
        }
      }
      for (let i = 0; i < result.length; i++) {
        if (result[i].indexOf("-") != -1) {
          result[i] = result[i]
        }
      }
      this.fire('GetWeek', { weeks: result.join(',') });//格式为1-9,11,13,15-20
    }

上课时间组件<class-time></class-time> 里面包含星期、上课节次数(注意上课节次数必须是连续的否则需要单独添加另一个上课时间),主要难点在于判断上课节次数是否连续。 页面初始数据,默认最大上课节次13节。

weekdays: [
        { name: '星期一', on: false },
        { name: '星期二', on: false },
        { name: '星期三', on: false },
        { name: '星期四', on: false },
        { name: '星期五', on: false },
        { name: '星期六', on: false },
        { name: '星期日', on: false }
      ],
      times: base.class_time(),
      num_arr: [],
      mask: false,
      jie: '',
      weekday: 0

  class_time() {
    let data = [
      { 'jie': '1节', 'time': '08:30-09:15' },
      { 'jie': '2节', 'time': '09:25-10:10' },
      { 'jie': '3节', 'time': '10:25-11:10' },
      { 'jie': '4节', 'time': '11:20-12:05' },
      { 'jie': '5节', 'time': '14:00-14:45' },
      { 'jie': '6节', 'time': '14:55-15:40' },
      { 'jie': '7节', 'time': '15:55-16:40' },
      { 'jie': '8节', 'time': '16:50-17:35' },
      { 'jie': '9节', 'time': '17:45-18:30' },
      { 'jie': '10节', 'time': '18:30-19:00' },
      { 'jie': '11节', 'time': '19:00-19:45' },
      { 'jie': '12节', 'time': '19:50-20:35' },
      { 'jie': '13节', 'time': '20:45-21:30' }
    ]
    return data;
  }

选择上课节次数(如5-9 这里需要判断单击后选中的数据是否为连续的数字)函数set_time(index)源代码如下

set_time(index) {
      let jie = (index + 1);
      //判断是否已添加
      if (this.isInArray(this.num_arr, jie)) {
        this.delArrItem(this.num_arr, jie);
        this.num_arr.sort(function (x, y) {
          return x - y;
        });
        //console.log('删除' + jie)
        if (this.isContinuityNum(this.num_arr)) {
          this.times[index].td1 = false
        } else {
          //console.log('删除后不连续')
          this.times[index].td1 = true
          this.num_arr.push(jie);
          this.num_arr.sort(function (x, y) {
            return x - y;
          });
          api.toast({
            msg: '上课时间必须连续'
          });
        }
      } else {
        this.num_arr.push(jie);
        this.num_arr.sort(function (x, y) {
          return x - y;
        });
        if (this.isContinuityNum(this.num_arr)) {
          this.times[index].td1 = true
        } else {
          //console.log('增加后不连续')
          this.delArrItem(this.num_arr, jie);
          this.num_arr.sort(function (x, y) {
            return x - y;
          });
          this.times[index].td1 = false
          api.toast({
            msg: '上课时间必须连续'
          });
        }
      }
  this.jie =this.num_arr[0]+ '-'+this.num_arr[(this.num_arr.length -1)];//格式1-2
}

    //删除数组元素
    delArrItem(arr, item) {
      for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
        if (arr[i] === item) {
          if (arr[i + 1] === item) {
            arr.splice(i, 1);
            i--;
            continue;
          }
          arr.splice(i, 1);
        }
      }
      return arr;
    },
    //判断是否是连续的数字
    isContinuityNum(array) {
      if (!array) {
        //数组为null
        return false;
      }
      if (array.length == 0) {
        //数组为[]
        return true;
      }
      var len = array.length;
      var n0 = array[0];
      var sortDirection = 1;//默认升序
      if (array[0] > array[len - 1]) {
        //降序
        sortDirection = -1;
      }
      if ((n0 * 1 + (len - 1) * sortDirection) !== array[len - 1]) {
        //筛除['3',4,5,6,7,8]
        return false;
      }
      var isContinuation = true;
      for (var i = 0; i < len; i++) {
        if (array[i] !== (i + n0 * sortDirection)) {
          isContinuation = false;
          break;
        }
      }
      return isContinuation;
    },

    //判断元素是否在数组里面
    isInArray(arr, value) {
      for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
        if (value == arr[i]) {
          return true;
        }
      }
      return false;
    }

最终前端需要提交给后端的数据格式如下:

yearId: '200',            //学年id,这里是指那一学期的课程
name: '大学计算机',          //课程名称
teacher: '李国海',          //任课教师
bg: '1',               //课程颜色,系统提供7种颜色
class_time: [
        { weeks: '1-20', room: '一教A307', weekday: '1', jie: '1-2' },
        { weeks: '1-20', room: '机房C405', weekday: '3', jie: '3-4' }
]