likes
comments
collection
share

时间日期 - 正则校验写法

作者站长头像
站长
· 阅读数 314

日期的正则表达式

var reg = /^[1-9]\d{3}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])$/;
var regExp = new RegExp(reg);
if(!regExp.test(value)){
  alert("日期格式不正确,正确格式为:2014-01-01");
  return;
}

时间的正则表达式

var reg = /^(20|21|22|23|[0-1]\d):[0-5]\d:[0-5]\d$/;
var regExp = new RegExp(reg);
if(!regExp.test(value)){
  alert("时间格式不正确,正确格式为:12:00:00");
  return;
}

日期+时间的正则表达式

var reg = /^[1-9]\d{3}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])\s+(20|21|22|23|[0-1]\d):[0-5]\d:[0-5]\d$/;
var regExp = new RegExp(reg);
if(!regExp.test(value)){
  alert("时间格式不正确,正确格式为: 2014-01-01 12:00:00 ");
  return;
  }
});

项目需求:版本控制(需要对表单的数据设置时间段,每一个规定的时间段就是一个版本,版本号就需要制定一个特定的格式)如图:时间日期 - 正则校验写法代码:时间日期 - 正则校验写法

 特定日期格式正则
/^[1-9]\d{3}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])-v[1-9][0-9]*$/