likes
comments
collection
share

夯实算法-整数转罗马数字

作者站长头像
站长
· 阅读数 13

题目:LeetCode

罗马数字包含以下七种字符: I, V, X, LCD 和 M

字符     数值
I       1
V       5
X       10
L       50
C       100
D       500
M       1000

例如, 罗马数字 2 写做 II ,即为两个并列的 1。12 写做 XII ,即为 X + II 。 27 写做  XXVII, 即为 XX + V + II 。

通常情况下,罗马数字中小的数字在大的数字的右边。但也存在特例,例如 4 不写做 IIII,而是 IV。数字 1 在数字 5 的左边,所表示的数等于大数 5 减小数 1 得到的数值 4 。同样地,数字 9 表示为 IX。这个特殊的规则只适用于以下六种情况:

 • I 可以放在 V (5) 和 X (10) 的左边,来表示 4 和 9。
 • X 可以放在 L (50) 和 C (100) 的左边,来表示 40 和 90。 
 • C 可以放在 D (500) 和 M (1000) 的左边,来表示 400 和 900。

给你一个整数,将其转为罗马数字。 示例 1:

输入: num = 4
输出: "IV"

示例 2:

输入: num = 9
输出: "IX"

示例 3:

输入: num = 58
输出: "LVIII"
解释: L = 50, V = 5, III = 3.

示例 4:

输入: num = 1994
输出: "MCMXCIV"
解释: M = 1000, CM = 900, XC = 90, IV = 4.

提示:

 • 1 <= num <= 3999

解题思路

看到这道题,我的第一反应就是先把他给的数据用数组保存起来,因为他的要求是将数字转换成罗马数字

获得values和keys就好弄了,开始操作了

首先罗马数字和阿拉伯数字一样,都是左边大右边小,那我们就先确定他的高位,我采用的是递归每次求出他的商和余数,余数作为下一次递归需要处理的元素,用一个长度也是13的数组来存商(也就是个数)

直到num等于0的时候,就结束了递归

代码实现

public String intToRoman(int num) {
  int[] values = { 1, 4, 5, 9, 10, 40, 50, 90, 100, 400, 500, 900, 1000 };
  String[] keys = {
      "I", "IV", "V", "IX", "X", "XL", "L", "XC", "C", "CD", "D", "CM",
      "M"
    };
  int[] ans = new int[13];
  getAns(num, ans, values);

  StringBuilder sb = new StringBuilder();

  for (int i = 12; i >= 0; i--) {
    for (int j = 0; j < ans[i]; j++) {
      sb.append(keys[i]);
    }
  }

  return sb.toString();
}

public static void getAns(int num, int[] ans, int[] values) {
  if (num == 0) {
    return;
  }

  int index = 12;

  while (true) {
    if (values[index] <= num) {
      break;
    }

    index--;
  }

  ans[index] = num / values[index];
  num = num % values[index];
  getAns(num, ans, values);
}

复杂度分析

 • 空间复杂度:O(N)O(N)O(N)
 • 时间复杂度:O(N)O(N)O(N)