likes
comments
collection
share

1640. 能否连接形成数组 :「排序 + 二分」&「哈希表」

作者站长头像
站长
· 阅读数 34

我报名参加金石计划一期挑战——瓜分10万奖池,这是我的第20篇文章,点击查看活动详情

题目描述

这是 LeetCode 上的 1640. 能否连接形成数组 ,难度为 简单

Tag : 「排序」、「二分」、「哈希表」、「模拟」

给你一个整数数组 arr ,数组中的每个整数 互不相同 。另有一个由整数数组构成的数组 pieces,其中的整数也 互不相同 。请你以 任意顺序 连接 pieces 中的数组以形成 arr 。但是,不允许 对每个数组 pieces[i] 中的整数重新排序。

如果可以连接 pieces 中的数组形成 arr ,返回 true ;否则,返回 false

示例 1:

输入:arr = [15,88], pieces = [[88],[15]]

输出:true

解释:依次连接 [15] 和 [88]

示例 2:

输入:arr = [49,18,16], pieces = [[16,18,49]]

输出:false

解释:即便数字相符,也不能重新排列 pieces[0]

示例 3:

输入:arr = [91,4,64,78], pieces = [[78],[4,64],[91]]

输出:true

解释:依次连接 [91][4,64][78]

提示:

 • 1<=pieces.length<=arr.length<=1001 <= pieces.length <= arr.length <= 1001<=pieces.length<=arr.length<=100
 • sum(pieces[i].length) = arr.length
 • 1<=pieces[i].length<=arr.length1 <= pieces[i].length <= arr.length1<=pieces[i].length<=arr.length
 • 1<=arr[i],pieces[i][j]<=1001 <= arr[i], pieces[i][j] <= 1001<=arr[i],pieces[i][j]<=100
 • arr 中的整数 互不相同
 • pieces 中的整数 互不相同(也就是说,如果将 pieces 扁平化成一维数组,数组中的所有整数互不相同)

排序 + 二分

偷懒直接看示例做了,于是漏掉「两数组元素各不相同」且「两数组总元素个数相等」等条件,写了一个「排序 + 二分 + 贪心」的解法。

但实际上该做法也仅能解决「两数组元素各不相同」的问题,若允许元素重复,并不存在多项式解法。

回归到元素互不相同的条件,可以退化出「排序 + 二分」解法。

arr 数组长度为 nnnpieces 数组长度为 mmm

起始对 pieces 进行排序(根据 pieces[i]pieces[i]pieces[i] 的首位元素排升序),从前往后处理每个 arr[i] 尝试匹配,先通过二分找到合适的 pieces[j]pieces[j]pieces[j](即满足首位元素与 arr[i] 相同的 pieces[j]pieces[j]pieces[j]),并进行连续段的匹配,若匹配失败直接返回 false

Java 代码:

class Solution {
  public boolean canFormArray(int[] arr, int[][] pieces) {
    int n = arr.length, m = pieces.length;
    Arrays.sort(pieces, (a,b)->a[0]-b[0]);
    for (int i = 0; i < n; ) {
      int l = 0, r = m - 1;
      while (l < r) {
        int mid = l + r + 1 >> 1;
        if (pieces[mid][0] <= arr[i]) l = mid;
        else r = mid - 1;
      }
      int len = pieces[r].length, idx = 0;
      while (idx < len && pieces[r][idx] == arr[i + idx]) idx++;
      if (idx == len) i += len;
      else return false;
    }
    return true;
  }
}

TypeScript 代码:

function canFormArray(arr: number[], pieces: number[][]): boolean {
  const n = arr.length, m = pieces.length
  pieces.sort((a,b)=>a[0]-b[0])
  for (let i = 0; i < n; ) {
    let l = 0, r = m - 1
    while (l < r) {
      const mid = l + r + 1 >> 1
      if (pieces[mid][0] <= arr[i]) l = mid
      else r = mid - 1
    }
    let len = pieces[r].length, idx = 0
    while (idx < len && pieces[r][idx] == arr[i + idx]) idx++
    if (idx == len) i += len
    else return false
  }
  return true
};

Python 代码:

class Solution:
  def canFormArray(self, arr: List[int], pieces: List[List[int]]) -> bool:
    n, m = len(arr), len(pieces)
    pieces.sort(key=lambda x: x[0])
    i = 0
    while i < n:
      l, r = 0, m - 1
      while l < r:
        mid = l + r + 1 >> 1
        if pieces[mid][0] <= arr[i]:
          l = mid
        else:
          r = mid - 1
      sz, idx = len(pieces[r]), 0
      while idx < sz and pieces[r][idx] == arr[i + idx]:
        idx += 1
      if idx == sz:
        i += sz
      else:
        return False
    return True
 • 时间复杂度:排序复杂度为 O(mlog⁡m)O(m\log{m})O(mlogm);构造的复杂度为 O(nlog⁡m)O(n\log{m})O(nlogm)。整体复杂度为 O(mlog⁡m+nlog⁡m)O(m\log{m} + n\log{m})O(mlogm+nlogm)
 • 空间复杂度:O(log⁡m)O(\log{m})O(logm)

哈希表

利用元素各不相同,使用哈希表进行预处理即可:hash[x]=idxhash[x] = idxhash[x]=idx 含义为 pieces[idx]pieces[idx]pieces[idx] 的首位元素为 xxx

Java 代码:

class Solution {
  public boolean canFormArray(int[] arr, int[][] pieces) {
    int n = arr.length, m = pieces.length;
    int[] hash = new int[110];
    for (int i = 0; i < m; i++) hash[pieces[i][0]] = i;
    for (int i = 0; i < n; ) {
      int[] cur = pieces[hash[arr[i]]];
      int len = cur.length, idx = 0;
      while (idx < len && cur[idx] == arr[i + idx]) idx++;
      if (idx == len) i += len;
      else return false;
    }
    return true;
  }
}

TypeScript 代码:

function canFormArray(arr: number[], pieces: number[][]): boolean {
  const n = arr.length, m = pieces.length
  const hash = new Array<number>(110).fill(0)
  for (let i = 0; i < m; i++) hash[pieces[i][0]] = i
  for (let i = 0; i < n; ) {
    let cur = pieces[hash[arr[i]]], sz = cur.length, idx = 0
    while (idx < sz && cur[idx] == arr[i + idx]) idx++
    if (idx == sz) i += sz
    else return false
  }
  return true
};

Python 代码:

class Solution:
  def canFormArray(self, arr: List[int], pieces: List[List[int]]) -> bool:
    n, m = len(arr), len(pieces)
    hash = [0] * 110
    for i in range(m):
      hash[pieces[i][0]] = i
    i = 0
    while i < n:
      cur = pieces[hash[arr[i]]]
      sz, idx = len(cur), 0
      while idx < sz and cur[idx] == arr[i + idx]:
        idx += 1
      if idx == sz:
        i += sz
      else:
        return False
    return True
 • 时间复杂度:O(n+m)O(n + m)O(n+m)
 • 空间复杂度:O(C)O(C)O(C),其中 C=110C = 110C=110 为两数组的值域大小

最后

这是我们「刷穿 LeetCode」系列文章的第 No.1640 篇,系列开始于 2021/01/01,截止于起始日 LeetCode 上共有 1916 道题目,部分是有锁题,我们将先把所有不带锁的题目刷完。

在这个系列文章里面,除了讲解解题思路以外,还会尽可能给出最为简洁的代码。如果涉及通解还会相应的代码模板。

为了方便各位同学能够电脑上进行调试和提交代码,我建立了相关的仓库:github.com/SharingSour…

在仓库地址里,你可以看到系列文章的题解链接、系列文章的相应代码、LeetCode 原题链接和其他优选题解。

更多更全更热门的「笔试/面试」相关资料可访问排版精美的 合集新基地 🎉🎉